INDOREX SPRAY (sastāvā permetrīns un piriproksifēns, piperonilbutoksīds)

Aerosols blusu un putekļu ērcīšu kontrolei. Iedarbojas uz pieaugušiem parazītiem, to kāpuriem, kūniņām un oliņām. Nogalina blusas, iedarbojoties uz tām 30 minūšu laikā. Kavē blusu un putekļu ērcīšu oliņu un nenobriedušu stadiju attīstību. Iedarbīgs pret blusām līdz 4 nedēļām. Iedarbīgs arī pret citiem kukaiņiem (mušām u.c) un ērcēm. Kavē blusu oliņu, kūniņu un kāpuru attīstību līdz 6 mēnešiem pēc apstrādes.

Lietošanai  gatavs insekticīds blusu (Ctenocephalides felis) kontrolei iekštelpās. Neprofesionālai un profesionālai lietošanai.

Lietošanas pamācība Pirms izsmidzināšanas bērni nedrīkst tuvoties apstrādājamai zonai. Jāpārliecinās, lai pirms mājokļa apstrādes būtu aizvērti visi logi un durvis. Jāiztīra un ar putekļusūcēju jāapstrādā visas grīdas un nepolsterētās mēbeles. Ja nepieciešams mazgāt apstrādājamo virsmu, to ieteicams darīt pirms produkta lietošanas, jo mazgāšana neilgi pēc apstrādes var mazināt produkta efektivitāti. Jāatbrīvo telpas no mīļdzīvniekiem, taču noteikti jāapstrādā mīļdzīvnieka guļvieta. Jāatbrīvo telpas no akvārijiem un visām ūdens uzglabāšanas tvertnēm, vai tie jāpārklāj. Jāizslēdz akvāriju sūkņi un filtri. Pirms lietošanas jāpārsedz vai rūpīgi jāiesaiņo pārtika, pārtikas gatavošanas aprīkojums un galda piederumi.

Izsmidzināšanai - Pirms lietošanas flakonu rūpīgi sakratīt. Flakonu turēt vertikāli un tieši izsmidzināt no 40 cm attāluma uz apstrādājamās virsmas. Izsmidzināt, īsi piespiežot, bez ilgstošas izsmidzinātāja vārsta piespiešanas. Šo produktu var lietot mājās uz parastajām un mīkstajām mēbelēm vai virsmām. Izsmidzināt tieši uz (un, ja iespējams, zem) paklājiem, segām, mīļdzīvnieku guļvietām, grīdlīstēm. Īpaša uzmanība jāpievērš plaisām un spraugām. Pirms vispārējas lietošanas, produkta ietekme uz apstrādājamo materiālu ir jāpārbauda uz virsmām mazāk redzamās vietās. Jāizvairās no mēbeļu un paklāju samitrināšanas. Nelietot uz pulētām koka virsmām. 250 ml flakona tilpums ir pietiekams aptuveni 40 m2 virsmas apstrādei.

Pēc izsmidzināšanas: Atstājiet telpu. Nogaidiet 3 stundas, pirms ieejat telpā, un telpu pusstundu vēdiniet. Jaunas invāzijas gadījumā lietojiet produktu ar vismaz viena mēneša intervālu starp lietošanas reizēm, atkarībā no apstrādājamās virsmas.

Drošības pasākumi. Neizmantot citiem nolūkiem, kā tikai paredzētajai lietošanai. Neieelpot aerosolu. Ieteicams izmantot aizsargbrilles (EN 166), necaurlaidīgus aizsargcimdus (EN 374), aizsargapģērbu (EN 14605) un elpošanas pusmasku ar kombinēto gāzu/daļiņu filtru, piemēram, A1P1 (EN 14387). Ja nokļūst uz ādas, kā arī pēc lietošanas, rokas tūlīt rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ja ieelpots, iziet svaigā gaisā un atpūsties. Ja nokļūst acīs, tūlīt skalot ar tīru ūdeni vismaz 15 minūtes ilgi, turot plakstiņus atvērtus. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, izskalot muti ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Jebkādu veselības traucējumu gadījumā sazināties ar ārstu. Produkta atlikumus nogādāt sadzīves ķīmisko atkritumu savākšanas vietā (kodi: 160504/200119). Iztukšoto iepakojumu nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

BĪSTAMI. Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Kairina ādu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.  Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .